Ausstellung

IRA Chemnitz 14.04.2019

Austrian Winner 14.06.2019

NRA Nürnberg 13.07.2019

IHA Tulln-Crufts Qualification)

28.09.2019

IHA Tulln - Bundessieger

29.09.2019

DCBS Landesgruppenschau LG-Mitte 17.11.2019

IHA Wels 07.12.2019

IHA Wels 08.12.2019

Österreichischer Champion

11.12.2019

Austrian Show Winner 2019

20.02.2020

IHA Graz 01.03.2020

 

IHA Tulln 2020 CRUFTS - QUALIFIKATION am 26.09.20

IHA Tulln 2020 BUNDES- SIEGER am 27.09.2020

Richter

Hans Jährling D

Willi Güllix D

Marco Lepasaar EE

Jochen Eberhardt D

Mag. Heliane Maissen - Jarisch

Christian Schmid D

Heidi Kirschbichler A

Regina Rieger A

Lisbeth Mach CH

 

Dr. Caroline Gsell A

 

Mag. Branislav Rajic SL

 

Klasse

Offene

Offene

Offene

Offene

Offene

Offene

Offene

Offene

Champion

 

Champion

 

Champion

 

Bewertung

Vorzüglich 2

Vorzüglich

Vorzüglich 1

Vozüglich 1 

CACA, Res.CACIB

Vorzüglich 1        CACA CACIB BOS BUNDESSIEGER

Vorzüglich 1

Vorzüglich 1  CACA

Vorzüglich 1  CACA Res. CACIB

2. Platzt

Vorzüglich 1 CACA CACIB  BOS

Vorzüglich 1

CACA

Vorzüglich 2

Res. CACA


IHA Tulln 2020 BUNDESSIEGER am 27.09.2020

IHA Tulln 2020 CRUFTS QUALIFIKATION am 26.09.2020

Landesgruppenschau LG-Süd am 12.09.2020

IHA Graz 01.03.2020

Austrian Show Winner 20.02.2020

Österreichischer Champion 11.12.2019

IHA Wels 08.12.2019

IHA Wels 07.12.2019

Landesgruppenschau LG - Mitte 17.11.2019

IHA Tulln 2019 - Bundessieger 29.09.2019

IHA Tulln 2019 - (CRUFTS QUALIFICATION) 28.09.2019

NRA Nürnberg 13.07.2019

Austrian Winner 14.06.2019

IRA Chemnitz 14.04.2019